Nabór na stanowisko opiekuna

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie ogłasza nabór na stanowisko opiekuna

Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie

Stanowisko pracy: opiekun

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie; mile widziane szkolenia/kursy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub z zaburzeniami psychicznymi
 • co najmniej 3 miesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi/niepełnosprawnymi intelektualnie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności manualne/kulinarne
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu,
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

 • pomoc i asystowanie uczestnikom podczas zajęć,
 • pomoc uczestnikom w wykonywaniu czynności higieniczno – pielęgnacyjnych
 • współorganizowanie zajęć dla uczestników
 • współpraca z zespołem wspierająco-aktywizującym

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach)
 4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.