O nas

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie to budynek położony w spokojnej okolicy w malowniczym otoczeniu zabytkowego parku. Miejsce to stanowi spokojną przystań i daje poczucie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć. Ośrodek dysponuje szerokim wachlarzem możliwości terapeutycznych – dobrze wyposażone pracownie i wykwalifikowana kadra w połączeniu z rodzinną atmosferą pozwalają na prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i dostosowany do indywidualnych możliwości uczestników. czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie to placówka dziennego pobytu – otwarty system rehabilitacji, który umożliwia osobom niepełnosprawnym uzyskiwanie niezbędnej pomocy bez opuszczania własnego środowiska. Praca terapeutyczna skoordynowana z oddziaływaniem najbliższego otoczenia rodzinnego, sąsiedzkiego i rówieśniczego to spójny systemu wsparcia gwarantujący pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Placówka podejmuje także działania mające na celu przełamywanie barier mentalnych i oporu społecznego w stosunku do osób niepełnosprawnych.

W celu efektywnej realizacji zadań PŚDS w Czepowie współpracuje z jednostkami samorządowymi, placówkami kulturalno – oświatowymi, służby zdrowia oraz pomocy społecznej.

Uczestnicy zajęć w PŚDS w Czepowie to 52 osoby niepełnosprawne – z terenu powiatu poddębickiego. Placówka w Czepowie jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B), osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy.

 

Priorytetowe kierunki działań terapeutycznych Domu obejmują:

1. Kształtowanie i pogłębianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania

2. Kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych

3. Rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności

4. Wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej

5. Treningi wzmacniające autonomię w funkcjonowaniu uczestnika w środowisku.

 

Praca terapeutyczna Domu realizowana jest poprzez:

1. realizację treningów samoobsługi i zaradności życiowej w celu prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym

2. realizację Terapii Zajęciowej

3. realizację zadań przez specjalistów (psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarka)

4. realizację działań towarzyszących

                  – cykliczną organizację spotkań integracyjnych, imprez o charakterze kulturalnym i sportowym (Wojewódzki Integracyjny Turniej Piłki Nożnej, Powiatowa Otwarta Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych, Spotkanie Integracyjne „Koniec Lata”, Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, Śniadanie Wielkanocne, Wieczerza Wigilijna i inne)

                  – udział w wyjazdowych spotkaniach integracyjnych, konkursach, festiwalach,

                  – działalność kółek zainteresowań (kółko modelarsko – warcabowe, Zespół Muzyczny POZYTYWKA, kącik akwarystyczny),

                  – przynależność do Olimpiad Specjalnych Polska – łódzkie

5. inne działania

                  – współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz integracji społecznej lub świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych,

                  – udział w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,

                  – współpraca z mediami, dbałość o wizerunek placówki i uczestników

 

Jak skorzystać ze wsparcia PŚDS w Czepowie?

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.