Deklaracja Dostępności

Elektroniczna deklaracja dostępności

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-06
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.psdsczepow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów, co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania.
– Filmów na stronie pojawia się kilka, najczęściej krótkie materiały z występów uczestników, lub materiały video linkowane z innych stron. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
– Opisy alternatywne i tytuły dla prawie wszystkich zdjęć i obrazków.
– Załączniki otwierają się w nowych oknach.
– W nagłówkach stron umieszczony został metatag zawierający link do Deklaracji Dostępności.
– niektóre linki w treści zawierają fragment adresu URL

Wyłączenia:
– filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:

– Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny www.psdsczepow.pl99,91 %.
– Test – Utilitia (https://validator.utilitia.pl/analyses/new), wynik dla witryny www.psdsczepow.pl 5,8/10.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Maciej Grubski, email biuro@psdsczepow.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2889126. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.http://www.rpo.gov.pl

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie, Czepów 75, 99-210 Uniejów.
Do budynku Ośrodka prowadzi główne wejście od strony ulicy, przy której znajduje się furtka oraz brama wjazdowa wraz z parkingiem dla 6 samochodów oraz jednym stanowiskiem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się szeroki podjazd dla busów. Budynek można objechać autobusem drogą PPOŻ. Do budynku można wejść głównym wejściem z przedsionkiem i kolejnymi drzwiami, po schodach z barierką lub po zgłoszeniu pracownikom ośrodka, windą z poziomu chodnika przed ośrodkiem, oznaczenie poziomu w windzie -1. Windą można dostać się na poziom -2 czyli piwnica oraz poziom 0 – parter budynku, poziom 1 czyli pierwsze piętro w budynku. Oba wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka.
W budynku znajdują się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w komunikacji pionowej (winda), szerokich drzwi, ułatwień w łazienkach i toaletach z wyjątkiem pomieszczeń biurowych znajdujących się na poddaszu budynku do których prowadza schody.
W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe schodów. Na wyposażeniu ośrodka znajduje się schodołaz. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Na teren ośrodka można wejść z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie dąży do przeprowadzenia corocznych audytów dostępności.