Nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie

Stanowisko pracy: instruktor terapii zajęciowej

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika lub ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy lub asystent osoby niepełnosprawnej
 • co najmniej 3-miesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi/niepełnosprawnymi intelektualnie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności manualne/kulinarne
 • ukończone kursy/szkolenia specjalistyczne
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu,
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

 • prowadzenie zajęć z uczestnikami zgodnie z opracowanym programem i planem pracy,
 • współtworzenie planów wspierająco-aktywizujących,
 • okresowa ocena efektów prowadzonej terapii wspierająco- aktywizującej,
 • współpraca z zespołem wspierająco-aktywizującym,
 • organizowanie w ramach terapii imprez, np.: towarzyskich, zajęć sportowych, wycieczek
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji
 • integrowanie mieszkańców ze społecznością lokalną poprzez organizowanie spotkań ze społecznością, wsparcie ich przy organizacji świat, wystaw, pokazów, itp
 • udzielanie wsparcia uczestnikom i rodzinom znajdującym się pod opieką PŚDS

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach)
 4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.