OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PSYCHOLOGA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PSYCHOLOGA

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie ogłasza nabór na wolne stanowisko psycholog
Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
Stanowisko pracy: psycholog

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia,
2. znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy,
3. co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

Wymagania dodatkowe
1. umiejętności manualne,
2. umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu,
3. umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu,
4. umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia,
5. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
6. wysoka kultura osobista,
7. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu,
8. odporność na stres,
9. obsługa komputera i urządzeń biurowych,

Zakres zadań na stanowisku:
◦ diagnozowanie i bieżące monitorowanie funkcjonowania psychicznego Uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
◦ prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej,
◦ prowadzenie zajęć grupowych w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego i terapii psychologicznej,
◦ koordynowanie prac Zespołu Wspierająco – Aktywizującego w zakresie opracowywania i monitorowania zadań realizowanych w ramach planów wspierająco – aktywizujących.

Informacja o warunkach pracy:
1. wymiar czasu pracy: pełny etat
2. miejsce pracy – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie,
3. pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
4. wykonywanie obowiązków związane jest z obsługą komputera oraz innych urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty:
1. CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
5. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7. oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku psycholog,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy w Powiatowym Domu Samopomocy w Czepowie, Czepów 75, 99-210 Uniejów lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W CZEPOWIE”

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie